5x7 team 14 Blue Devilsblake tindol_4178blake tindol_4181kolton smith_4184kolton smith_4188patrick winn_4251patrick winn_4256patrick winn_4260